Radio Shemroon
contact-radio-shemroon
Radio-Shemroon-apps
Radio Shemroon Apps

ABOUT US - درباره ما

We are not committed to any group or political parties .
Radio Shemroon is all about human rights, music, arts, culture and of course we will talk about our point of views in whatever happening around the world, specially in Iran.
We like comedy so do not expect us to be serious about some stupid news.
We appreciate your donations to improve our studio.
we are also open to advertisements with affordable packages in our website or on air.
Our microphone is open to talented artists, DJs or professionals who want to have their own shows.


رادیو شمرون اولین برنامه رادیویی کمدی بی پرده به زبان فارسی است . ما محدوده وسیعی از مطالب را از قبیل ادبیات، طنز، موسیقی، اخبار جامعه ایرانیان و غیره را پوشش می دهیم. ما ایمان داریم که کار رادیویی یک کار جدی است و ما تلاش می کنیم که این وظیفه مهم و سنگین را در خدمت به جامعه پارسی زبان به خوبی انجام دهیم....رادیوشمرون
از هر گونه وابستگی سیاسی و مذهبی به هر شکلی جداست ولی به عقاید دیگران احترام می گذارد. در عین حال ما معتقدیم که به عنوان یک رسانه وظیفه داریم که رویداد های جامعه و جهان را، گرچه ممکن است مطابق میل رژیم حاکم نباشد، بدون اظهار نظر شخصی مطرح کنیم. ما ایمان داریم که این امر خدشه ای به غیر سیاسی بودن و بی طرفی رادیوشمرون
وارد نخواهد کرد
کلیه نظرات و دیدگاههایی که توسط مجریان ... کارشناسان ... اشخاص حقیقی وحقوقی مطرح میشود...صرفا نظر شخضی بوده و رادیو شمرون هیچگونه مسؤلیتی در قبال آن ندارد