Radio Shemroon
contact-radio-shemroon
Radio-Shemroon-apps
Radio Shemroon Apps

فرهنگ لغات و اصطلاحات رادیو شمرون

دوستان عزیز در این صفحه اصطلاحاتی که در برنامه های رادیویی مان از آنها استفاده می کنیم و به نوعی منحصر به خودمان و رادیو شمرون می باشد جمع آوری کرده ایم. لطفا هنگام ارسال جوک، لطیفه، نظرات یا در حین تماس های تلفنی زنده، این موارد را رعایت فرمایید.
1. در جریان بیان جوک و لطیفه با اینکه قصد اهانت و توهین به هیچ کسی را نداریم با این حال هرگز نامی از قومیتها و زبانهای ایرانی به میان نمی آوریم و به جای آنها از این اسامی قراردادی به جای کارکترهای به کار رفته در جوکها استفاده می کنیم:
غضنفر
گرگ علی
خوش غیرت
و...

2. نامهای رایج اعضای تناسلی را نیز به شرح زیر تغییر میدهیم:
آلت تناسلی مرد: دلنگون (delengoon)
بیضه: دُرندون (dorendoon)
آلت تناسلی زن: لالنگون (lalengoon)
باسن: قلمبون (gholomboon)
اسامی اعضای بدن

این لیست در صورت نیاز بعداً به روزرسانی و موارد جدیدتر به آن اضافه خواهد شد.